Tak tady je ještě nějaká právničina o tom jak používáme tvé osobní informace jako třeba email.

Zásady ochrany osobních údajů 

e-shopu vlcidoupe.cz

 

Úvod

 

Ochranu vašich osobních údajů a vašeho soukromí považujeme za velice důležitou a proto vydáváme tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „prohlášení”). Zásady uvedené v tomto prohlášení se týkají především zákazníků e-shopu vlcidoupe.cz provozovaného na webových stránkách www.vlcidoupe.cz (dále jen „Zákazníci”), a dalších subjektů uvedených v tomto prohlášení. Cílem tohoto prohlášení je obeznámit vás s vašimi právy na soukromí a naším závazkem chránit vaše osobní data. Zároveň vás žádáme, abyste v případě, že nesouhlasíte se zpracováním a ochranou osobních údajů na základě tohoto prohlášení, nepoužívali naše webové stránky a nevyužívali našich služeb.

 

Provozovatel e-shopu vlcidoupe.cz

 

Spolek ON JE S TEBOU STÁLE z. s., se sídlem Laškov 22, 798 57 Laškov – Laškov, IČ: 19928441, (dále jen „Provozovatel”). Provozovatel nabízí v rámci e-shopu vlcidoupe.cz zejména služby spojené s provozování webu a sociálních sítí (dále jen „Služby”) a prodej merchandise a dalších produktů (dále jen „Zboží”). Rozsah poskytovaných Služeb či nabídka Zboží se může v budoucnu změnit, pokud by taková změna měla zásadní dopad na toto prohlášení, bude prohlášení aktualizováno.

 

GDPR

 

Toto prohlášení se vydává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR”) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů”).

 

Rozsah a přijetí

 

Provozovatel může být v souvislosti se zpracováním osobních údajů v pozici správce osobních údajů, kdy určuje účel, rozsah a způsob zpracování údajů, nebo v pozici zpracovatele osobních údajů, kdy je správcem údajů Zákazník či třetí strana. Toto prohlášení informuje o způsobu a účelu zpracování údajů Provozovatelem v obou zmíněných pozicích. 

 

Osobní údaje

 

Pod pojmem „osobní údaje” se rozumí osobní údaje, pomocí kterých je možné vás identifikovat, jako jsou například jméno a příjmení, adresa, pohlaví nebo věk. Zpracování vašich osobních údajů je z naší strany nezbytné pro účely poskytování našich Služeb a prodej Zboží. Provozovatel nemá pro účely zpracování a ochrany osobních údajů jmenovaného pověřence.

 

Zpracování osobních údajů

 

V rámci zpracování osobních údajů Provozovatelem jsou zpracovávány osobní údaje jeho Zákazníků, případně i jejich zástupců, a osobní údaje uchazečů o zaměstnání. Dále jsou zpracovávány také osobní údaje návštěvníků webových stránek e-shopu vlcidoupe.cz (v případě vyplnění osobních údajů v rámci těchto webových stránek například při vytvoření uživatelského účtu). Ve vztahu k tomuto odstavci je Provozovatel v pozici správce osobních údajů.

 

Dále zpracováváme osobní údaje o třetích osobách, které nám byly poskytnuty našimi Zákazníky či třetími stranami, kdy jsme v pozici zpracovatele osobních údajů. Zpracované údaje udržujeme ve spolupráci se správci údajů aktualizované a přesné.

 

Správce osobních údajů

 

Provozovatel vystupuje jako správce osobních údajů v případech, kdy určuje způsob a účel jejich zpracování. V pozici správce je Provozovatel při zpracování údajů jeho Zákazníků, zástupců Zákazníků, uchazečů o zaměstnání a návštěvníků webových stránek e-shopu vlcidoupe.cz (v případě vyplnění osobních údajů v rámci těchto webových stránek například při vytvoření uživatelského účtu). Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a pro ochranu oprávněných zájmů Provozovatele je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné poskytovat naše Služby či prodávat nabízené Zboží. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely není zapotřebí výslovný souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

 

Právní důvody a účely zpracování osobních údajů v pozici správce

 

V pozici správce zpracováváme vaše údaje pouze na základě zákonné úpravy, oprávněného titulu nebo udělení souhlasu. Rozsah zpracování osobních údajů závisí na účelu zpracování. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu pro následující účely:

 

 • plnění povinností vyplývajících ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je osoba, ke které se osobní údaje vztahují,
 • provedení potřebných úkonů před uzavřením smlouvy,
 • splnění povinností stanovených zákonem nebo jiným právním předpisem,
 • zpracování údajů na kterých máme oprávněný zájem, o kterém předpokládáme, že není v rozporu se zákonnou úpravou ochrany osobních údajů,
 • vedení informací na základě souhlasu.

Účel plnění povinností ze smlouvy a provedení potřebných úkonů před uzavřením smlouvy

 

Pro účely plnění závazků ze smlouvy a provedení potřebných úkonů před jejím uzavřením zpracováváme osobní údaje abychom vás mohli identifikovat, poskytnout vám naše Služby a splnit další povinnosti vyplývající ze smlouvy. Dále jsou osobní údaje zpracovávány za účelem následné fakturace plnění.

 

Účel oprávněného zájmu a plnění závazků ze smlouvy

 

Pro účely oprávněného zájmu a plnění závazků ze smlouvy zpracováváme a uchováváme údaje týkající se vaší komunikace s námi a údaje o tom, které naše Služby využíváte a jak. Tyto údaje slouží mimo jiné ke zlepšení nabízené podpory a nabídky našich Služeb.

 

Účel splnění povinností stanovených zákonem

 

Pro účely splnění povinností stanovených zákonem zpracováváme osobní údaje abychom vyhověli požadavkům veřejnoprávních a dohledových orgánů.

 

Zpracování na základě souhlasu

 

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění závazků ze smlouvy, ochraně oprávněných zájmů nebo ke splnění povinností stanovených zákonem, ale jejich zpracování nám umožní zlepšit poskytování našich Služeb a Zboží a informovat vás o nabídkách Služeb a Zboží, které jsou pro vás vhodné. Na základě vašeho souhlasu zpracováváme vaše osobní údaje například pokud se u nás ucházíte o zaměstnání, a to za účelem vyhodnocení vašeho potenciálního uplatnění na zaměstnanecké pozici. V případě, že se u nás ucházíte o zaměstnání, zpracováváme pouze osobní údaje poskytnuté vámi v životopise a údaje získané při vzájemné komunikaci v průběhu výběrového řízení. Pokud by nebylo výběrové řízení završeno vznikem pracovního poměru, budou vaše osobní údaje zpracovávány maximálně po dobu 5 let od ukončení výběrového řízení. Po uplynutí dané lhůty jsme povinni údaje vymazat či anonymizovat. Dále na základě vašeho souhlasu zpracováváme osobní údaje pro marketingové a obchodní účely. S tímto souhlasem budeme zpracovávat vaše osobní údaje primárně pro vytvoření a odeslání co nejvhodnější nabídky Služeb a Zboží prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy, SMS zpráv, nebo jinou písemnou či elektronickou formou. Souhlas pro marketingové a obchodní účely poskytujete dobrovolně a můžete ho kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nijak neovlivní zákonnost zpracování osobních údajů prováděného před odvoláním takového souhlasu či prováděného po odvolání souhlasu na základě jiného důvodu pro jiné účely. Na základě tohoto souhlasu mohou být zpracovány veškeré osobní údaje, které jsou popsané v tomto prohlášení.

 

Obchodní sdělení

 

Z předmětu každého obchodního sdělení zaslaného elektronicky (na e-mailovou adresu), nebo prostřednictvím SMS zprávy, je patrné, že se jedná o obchodní sdělení. Dále je v takovém sdělení uvedeno, že jsme jeho odesílatelem a je v něm uvedený odkaz pomocí kterého se lze jednoduše odhlásit z odběru dalších obchodních sdělení. Obchodní sdělení jsou zasílány na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, který je možné kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování těch osobních údajů, které jsou zpracovány na základě jiného právního důvodu.

 

Mazání a anonymizace

 

Osobní údaje jsou pro veškeré účely zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění daného účelu a nejméně po dobu nutnou k dosažení takového účelu, nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Po uplynutí stanovené doby jsou údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty jsou uvedeny v tomto prohlášení.

 

Jak získáváme vaše osobní údaje

 

Provozovatel získává osobní údaje od Zákazníků či jejich zástupců, uchazečů o zaměstnání a od návštěvníků webových stránek e-shopu vlcidoupe.cz (v případě vyplnění osobních údajů v rámci těchto webových stránek například při vytvoření uživatelského účtu). Údaje je možné získat také ze sociálních sítí, od veřejných zdrojů, nebo našich marketingových partnerů či marketingových partnerů Zákazníka.

 

Zpracování cookies

 

V případě, že máte ve webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy z cookies při návštěvě webových stránek e-shopu vlcidoupe.cz. Povolením cookies ve vašem webovém prohlížeči vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním. Zpracovávání údajů z cookies je možné omezit příslušným nastavením vašeho prohlížeče, avšak v případě, že bude automatické zpracování cookies zablokováno či jinak omezeno, je možné, že bude omezena také funkčnost našich webových stránek. Cookies používáme pro zajištění lepšího provozu našich webových stránek a pro analýzu dat pomocí služby Google analytics a Facebook Pixel.

 

Jaké údaje zpracováváme

 

Provozovatel nezpracovává jako správce citlivé osobní údaje. Provozovatel může zpracovávat následující údaje:

 

 • jméno a příjmení fyzických osob, adresa trvalého pobytu nebo místa podnikání, datum narození, věk a pohlaví,
 • základní kontaktní údaje, jako jsou například telefonní číslo a email,
 • údaje zveřejněné na sociálních sítích,
 • uživatelská data Zákazníka,
 • veškerou komunikaci mezi Zákazníkem a Provozovatelem,
 • údaje uvedené v životopisech, které Provozovatel obdržel od zájemců o zaměstnání,
 • informace o zaměstnancích, jako například akademický titul, dřívější pozice, preference vztahující se k profesní kariéře,
 • informace, které se týkají objednaných Služeb či Zboží, informace o nedokončených objednávkách a údaje související s nimi, 
 • údaje o bankovním spojení,
 • údaje o pohybu a chování na webových stránkách e-shopu vlcidoupe.cz a údaje poskytnuté prohlížečem, jako například IP adresa a druh prohlížeče nebo zařízení,
 • údaje o geolokaci.

Provozovatel nezpracovává údaje Zákazníka o platebních kartách. Zpracování údajů při využití platebních bran Zákazníkem se vždy řídí podmínkami provozovatele platební brány.

 

Doba uchování vašich osobních údajů

 

Jsme oprávněni uchovávat vaše osobní údaje po dobu nezbytnou ke splnění účelu, pro který údaje uchováváme a jsme povinni při tom dodržovat zákonné lhůty. Některé údaje (kontaktní, osobní a identifikační údaje, veškerou vaši komunikaci s námi a údaje týkající se objednaných Služeb a Zboží) jsme oprávněni zpracovávat po celou dobu trvání vzájemného smluvního vztahu a následně po dobu přiměřenou k ochraně našich i vašich práv, uplatnění vaší reklamace, nebo uplatnění vaší či naší odpovědnosti za způsobenou škodu. V případě udělení výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů budeme vaše údaje na základě tohoto souhlasu zpracovávat maximálně po dobu 10 let od jeho udělení, nebude li tento váš souhlas odvolán dříve. Údaje vymažeme či anonymizujeme po uplynutí této doby. Dobu uchování osobních údajů mohou upravovat další ustanovení tohoto prohlášení.

 

Doba uchování účetních dokladů

 

Faktury a jiné účetní doklady související s poskytovanými, resp. poskytnutými Službami a zakoupeným Zbožím vystavené Provozovatelem jsou v souladu s § 31 zákona č. 593/1991 Sb., o účetnictví, archivovány po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, v souladu s § 47 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, archivovány po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou a v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, archivovány po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Faktura obsahuje následující údaje: jméno, příjmení a adresu. Provozovatel je po uplynutí dané lhůty povinen osobní údaje vymazat či anonymizovat.

 

Zpracovatel osobních údajů

 

V případě, že zpracováváme pro Zákazníky či třetí strany jakékoli osobní údaje jejich vlastních zákazníků, vůči nimž je třetí strana či náš Zákazník ve vztahu správce osobních údajů, nacházíme se v pozici zpracovatele osobních údajů. V takové situaci určuje účel zpracování třetí strana či naši Zákazníci a my zpracováváme údaje na základě jejich instrukcí. Zejména fakt, že zpracováváme údaje pouze na základě jejich instrukcí, činí třetí strany či naše Zákazníky správci daných údajů. Zákazník či třetí strana, která je v pozici správce osobních údajů, má povinnost posoudit a určit odpovědnost za rizika, dbát na náležitou informovanost subjektů údajů, a taktéž zajistit právní důvody pro zpracování údajů v souladu s platnou právní úpravou. Dále je Zákazník či třetí strana, která je v pozici správce, povinna s námi spolupracovat za účelem zajištění ochrany osobních údajů.

 

Bezpečnost a prevence

 

Vaše osobní údaje chráníme s pomocí standardních postupů a technologií. V rámci zpracování vašich osobních údajů zajišťujeme pomocí technických a organizačních opatření jejich bezpečnost ve formě prevence před zneužitím, virovými útoky, neoprávněným zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením, porušením, porušením vašich práv, neoprávněným zveřejněním a jiným narušením bezpečnosti, a to přiměřeně vzhledem k aktuálnímu stavu technologií. Bez vaší pomoci však nejsme schopni bezpečnost vašich údajů plnohodnotně zajistit, pomozte nám proto bezpečnost zajistit tím, že budete dbát na uchování vašich uživatelských údajů, včetně přístupového hesla, v tajnosti a budete dodržovat standardní bezpečnostní zásady.

 

Informace o zabezpečení

 

Osobní údaje jsou z technického hlediska uložena v prostředí, které je přístupné pouze zaměstnancům Provozovatele a případně zpracovatelům údajů, jejichž přístup k nim je nutný z hlediska spolupráce s Provozovatelem. Byla přijata technická opatření k zabezpečení datových úložišť v elektronické i listinné podobě. Uživatelské účty na webových stránkách e-shopu vlcidoupe.cz jsou zabezpečeny uživatelským jménem a heslem, kterými uživatel ověřuje svou totožnost. Naše systémy jsou pravidelně testovány, aktualizovány a zálohovány abychom zajistili neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost našich systémů a abychom byli schopni obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů. Zaměstnanci Provozovatele jsou informováni o základních zásadách ochrany osobních údajů a vázáni mlčenlivostí o údajích, ke kterým mají v rámci svého zaměstnání přístup.

 

Sdílení osobních údajů

 

Provozovatel nesdílí vaše osobní údaje s jinými správci, vyjma orgánů veřejné moci v nezbytných případech.

 

Sdílení osobních údajů s orgány veřejné moci

 

Vaše osobní údaje mohou být vyžádány veřejnoprávními orgány České republiky. V případě, že taková situace nastane, poskytneme vaše osobní údaje orgánům veřejné moci v nezbytné míře pouze pokud to bude nutné.

 

Sdílení osobních údajů se zpracovateli

 

Při poskytování plnění ze smlouvy využíváme služeb specializovaných třetích stran. V případě, kdy jsou osobní údaje poskytnuty třetí straně, je tato třetí strana v pozici zpracovatele osobních údajů a jako taková musí osobní údaje využívat a zpracovávat pouze na základě a v rámci našich pokynů. Při takovém poskytnutí údajů třetí straně je tato strana vázána povinností mlčenlivosti. Jedná se poskytnutí vašich údajů následujícím subjektům: 

 

 • smluvnímu dopravci, kterého si zvolíte při vytváření objednávky za účelem dodání Zboží. Seznam dopravců je dostupný na webových stránkách e-shopu vlcidoupe.cz, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

 

Jedná se tedy o sdílení výše uvedených údajů pro účely využití služeb dopravců. Provozovatel dále předává osobní údaje do třetích zemí (mimo EU) za účelem zajištění mailingových služeb (Mailerlite pro zasílání obchodních sdělení).

 

Vaše práva

 

Základní práva

 

Dle článků 15 až 22 GDPR a za podmínek v těchto článcích stanovených vám garantujeme níže uvedená práva. V případě, že máte pocit, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právní úpravou nebo tímto prohlášením, nebo že jsou podmínky zpracování údajů nepřesné či nesrozumitelné, máte právo se na nás obrátit a požadovat vysvětlení, případně nápravu. Také máte právo podat žádost o poskytnutí přehledu vašich údajů, které zpracováváme, na základě které vám tento přehled poskytneme. Můžete nás také písemně požádat o opravu nesrovnalostí ve vašich údajích nebo o vymazání osobních údajů a omezení jejich zpracování v souladu s tímto prohlášením. Máte právo podat písemné stížnosti a dotazy týkající se osobních údajů. Stížnosti a dotazy jsou považovány za důvěrné, v každém konkrétním případě vás budeme kontaktovat a navrhneme vám řešení dané situace. Dále prohlašujeme, že až na možné výjimky nebudete subjektem automatizovaného rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky. Máte právo na přenositelnost údajů. Máte právo na nás podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

 

Práva související s marketingovou komunikací

 

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely kdykoli odvolat, a to písemnou žádostí zaslanou na komunikační adresu pro písemný styk Provozovatele nebo prostřednictvím odkazu uvedeného v obchodním sdělení. V případě, že tento souhlas po udělení neodvoláte, zůstává souhlas v platnosti po dobu 10 let od jeho udělení. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely není relevantní pro administrativní komunikaci týkající se objednaných Služeb a Zboží.

 

Účinnost a zveřejnění tohoto prohlášení

 

Toto prohlášení je dostupné ke stažení na webových stránkách e-shopu vlcidoupe.cz. Toto prohlášení nabývá platnosti a účinnosti dnem 16.1. 2024.

 

Kontaktní údaje

 

Naše komunikační adresy pro písemný styk jsou:

 

 • Poštovní:

Laškov 22, 798 57 Laškov – Laškov

 

 • E-mailové:

[email protected]

[email protected]

Pojďme si povídat

Eshop má nyní dovolenou

Prosíme, objednávejte až budeme mít zase otevřeno. Otevíráme cca na konci ledna, možná dříve. Děkujeme za pochopení.